Center for Kliniske Retningslinjer

seneste nyhedsmails

 

09.10.2019

 

Nyhedsmail fra Center for Kliniske Retningslinjer

To nye ansigter i CFKR

               Vis i browser

 

Som beskrevet i CFKRs strategi frem til 2024, er det målet at tilknytte en række kompetente personer til centret, ved deltids eller ad hoc ansættelser. Denne form for tilknytning til CFKR sikre at centret har mulighed for hurtigt og tidsbegrænset at få tilknyttet specifikke kompetencer. Det er derfor en stor glæde i dette nyhedsbrev at kunne byde velkommen til Marianne Wettendorffs Nørgaard og Mette Trads.

 

 

Marianne Wettendorff Nørgaard

Marianne fik tildelt sin phd-grad i april 2017 efter forsvar af afhandlingen med titlen: Visualization, a strategy for patients to manage pain 

I sine studier tester Marianne, om visualisering under invasive procedurer kan reducere patienternes behov for analgetica under indgrebet. Marianne undersøgte også patienternes syns på visualisering som intervention, og har netop fået publiceret et systematisk review med titlen: The effectiveness of hypnotic analgesia in the management of procedural pain in minimally invasive procedures: A systematic review and meta‐analysis. I dette systematiske review har Marianne samlet den viden, der foreligger fra andre studier om visualisering og smerte reduktion ved invasive indgreb. Det systematiske review tilvejebringer således det materiale, der direkte kan omsætte til en klinisk retningslinje, hvilket er det næste Marianne vil kaste sig over.

Marianne er tilknyttet CFKR som adjunkt, derudover er Marianne certificeret af Joanna Briggs Institut, University of Adelaide, til at undervise i udarbejdelse af systematiske reviews. Man vil møde Marianne som underviser og vejleder på centret kurser i systematisk review og som vejleder ved udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Til dagligt er Marianne klinisk specialist i Hjertecentret på Rigshospitalet.

 

 

Mette Trads

Mette fik tildelt sin phd-grad i april 2016 efter forsvar af handling med titlen:  Preventing post-operative constipation in elderly orthopedic patients - a challenge in fundamental nursing care

 

I sine studier undersøgte Mette om postoperativ obstipation kunne forebygges, gennem systematiske vejledning og dialog med patienter indlagt til akut eller elektiv operation. Desuden undersøgte Mette validiteten af CRAS til identifikation af patienternes risiko for udvikling af obstipation, og om der er en sammenhæng mellem livskvalitet, helbredsstatus og udvikling af obstipation. Mette er for tiden ved at lægge sidste hånd på opdatering af den kliniske retningslinje om stimulation af akupunktur P6 og reduktion af postoperativ kvalme og opkastning.

Mette er tilknyttet CFKR som ad hoc medarbejder, det vil sige, at man kan møde Mette som vejleder ved udarbejdelse af kliniske retningslinjer, som bedømmer af kliniske retningslinjer, ligesom Mette vil forestå opdatering af en eksisterende klinisk retningslinje om: "Vurdering af risiko for obstipation hos voksne indlagte patienter". Til dagligt er Mette ansat på: Forberedelse og Opvågning Nord, Aarhus Universitetshospital, Skejby.

 

 

Både Marianne og Mette har været tilknyttet CFKR under deres phd-forløb og resultaterne fra deres forskning bliver nu anvendt i kliniske retningslinjer. På denne måde bliver resultaterne fra forskningen omsat til anvendelse i en klinisk hverdag til gavn for patienterne.

 

 

Mette

Mette Trads

Marianne

Marianne Wettendorff Nørgaard

 

 

 

Opdatering af klinisk retningslinje

Den Klinisk retningslinje om: "Forudsigelse af aggression og vold, inden for kort tid, hos voksne over 18 år indlagt på psykiatrisk sygehus", er ved at blive opdateret. Der er nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra flere organisationer inden for psykiatrien og CFKR. Arbejdet ledes af klinisk specialist Jette K. Christensen, Psykiatrien i Region Nord. Desuden deltager en patient repræsentant i alle arbejdsgruppes møder. Når første udkast af den kliniske retningslinje foreligger, vil patient repræsentanten forlægge denne for et bredere patient panel. Adjunkt Britt Laugesen fra CFKR følger denne proces tæt, og vil senere formidle erfaringer om at inddrage patienter i processen med udarbejdelse af den kliniske retningslinje.

 

 

Ny hjemmeside

I foråret iværksatte CFKR arbejdet med opdatering af vores hjemmeside. En ekstern konsulent har interviewet en række brugere. Kliniske specialister fra både somatiske og psykiatrisk afdeling, ledere på flere niveauet og ansatte på to professionshøjskoler, har bidraget med deres ønsker til hjemmesiden og med forslag til, hvordan den store mængde viden på hjemmesiden kan formidles mere overskueligt. Tak til deltagerne for deres værdifulde in-put.

Den første version er nu klar til afprøvning i uge 41. Vi forventer, at den nye hjemmeside går i luften medio januar 2020.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     


 

 

 

 

11.06.2019

Nyhedsmail fra Center for Kliniske Retningslinjer

Pulje­finansieret NKR: Rehabilitering til patienter med atrieflimren, atrieflagren, patienter med endokarditis og patienter behandlet med en Implanterbar Cardioverter Defibrillator

 

Formålet med denne NKR er at beskrive alene non-farmakologiske rehabiliteringsinterventioner som supplerende til den farmakologiske og evt. kirurgiske behandling af patienter med atrieflimren, atrieflagren, patienter med endokarditis og patienter behandlet med en Implanterbar Cardioverter Defibrillator (ICD). Retningslinjen indeholder 15 konkrete anbefalinger inden for udvalgte, velafgrænsede kliniske problemstillinger.

 

Den kliniske retningslinje kan læses  her - eller findes på CFKRs hjemmeside.

Hjertecentret på Rigshospitalet har ledet og stået for udarbejdelse af denne kliniske retningslinje

CFKR har været metodekonsulent på denne NKR.

 

 

 

 

15.04.2019

Nyhedsmail fra Center for Kliniske Retningslinjer

 

Nyhedsbrev maj 2019

 

 

"Vi ville aldrig kunne udvikle kliniske retningslinjer alene"

Center for Kliniske Retningslinjer giver en bedre kvalitet i pleje og behandling. Sådan lyder meldingen fra en række danske hospitaler, som sætter stor pris på centrets retningslinjer.

Journalist Mikkel Krogh, har interviewet en række chefsygeplejersker om betydningen af medlemskabet af Center for Kliniske Retningslinjer, find artiklen her eller på CFKRs hjemmeside.

Chefsygeplejerskernes synspunkter understøttes af to videnskabelige artikler, der dokumenterer kvalitetsforbedringer i klinisk praksis. Disse artikler vil blive præsenteret i næste nyhedsbrev.

 

CFKRs strategi for 2019-24.

Dansk Sygeplejeselskab (DASYS) etablerede i 2008 Center for Kliniske Retningslinjer (CFKR), fordi der var behov for en instans, der kunne godkende kliniske retningslinjer af høj faglig og metodisk kvalitet. DASYS havde dokumenteret, at der kunne gælde vidt forskellige anbefalinger for plejen til samme problemstilling for samme patienttype. Der er derfor glædeligt, at initiativet har været bæredygtigt, og at CFKR her kan præsentere sin fjerde strategi.

I nærværende strategi er fokus fortsat på tiltag der understøtter:

-          Udvikling af kliniske retningslinjer af høj kvalitet,

-          At praksis har let adgang til relevante kliniske retningslinjer,

-          udvikling af metoder til udarbejdelse af kliniske retningslinjer.

Der er allerede iværksat initiativer. CFKR har tilknyttet Dennis Pedersen som webmaster. Dennis har allerede kontrolleret, at alle kliniske retningslinjer udgivet af Sundhedsstyrelsen og nationale vejledninger fra Statens Serum Institut er lagt ind i CFKRs database. Alle links er aktive og Dennis overvåger hver måned om der komme nye retningslinjer og vejledninger, der skal inkluderes i databasen.

Øvrige tiltag i forbindelse med udmøntningen af strategien vil der løbende blive orienteret om i fremtidige nyhedsbreve. Strategien kan findes på CFKRs hjemmeside eller her.

 

Sasja Jul Håkonsen har nu en Ph.D-grad.

CFKRs videnskabelige medarbejder, Sasja Jul Håkonsen, forsvarede med bravur sin Ph.D. af handling den 25/4-2019. Afhandlingens titel: "Design and development process of a nutrition minimum data set for primary health care - A user centred approach."

Ph.D. projektet er foregået i et samarbejde mellem Slagelse Kommune og Center for Kliniske Retningslinjer.

Sasja Jul Håkonsen er på barsel frem til november 2019, hvor hun vender tilbage som adjunkt og videnskabelig medarbejder i CFKR.

Næste Nyhedsbrev udkommer i uge 25 2019.

Preben Ulrich Pedersen

 

 

29.04.2019  

Nyhedsmail fra Center for Kliniske Retningslinjer

 To nye kliniske retningslinjer om amning

- National Klinisk Retningslinje for etablering af amning

 

Den kliniske retningslinje har arbejdet med følgende fokuserede spørgsmål

  • Skal mor og barn tilbydes uforstyrret hud mod hud kontakt i forlængelse af fødslen, indtil barnet har suttet på brystet første gang?
  • Skal alle mødre anbefales at barnet ammes efter behov med fri adgang til brystet den første måned efter fødslen?
  • Skal alle mødre vejledes i effektiv sutte- og ammeteknik på baggrund af moderens oplevelser af amningen og sundhedspersonalets observationer?
  • Skal mødre der har ammeproblemer, hvor barnet har svært ved at få fat om brystet, tilbydes vejledning i effektiv sutte- og ammeteknik?
  • Skal faderen/partneren involveres i ammevejledningen? 

Den kliniske retningslinje er udarbejdet med støtte fra

Sundhedsstyrelsens NKR-puljemidler.

Center for kliniske Retningslinjer har bidraget med udarbejdelse af meta-analyserne i den kliniske retningslinje.

Du finder retningslinjen  her.

 

- Klinisk retningslinje for anvendelse af suttebrik under ammeetablering

 

Den kliniske retningslinje har arbejdet med følgende fokuserede spørgsmål.

Den kliniske retningslinje er udarbejdet af personale fra sygehusene i Næstved, Randers og Rigshospitalet. Den er et godt supplement til National Klinisk Retningslinje for etablering af amning.

Den kliniske retningslinje er udarbejdet i regi af Center for Kliniske Retningslinjer.

Du finder retningslinjen  her.


 

25.04.2019 

Nyhedsmail fra Center for Kliniske Retningslinjer

National klinisk retningslinje for ernæring af voksne
patienter med akut erhvervet hjerneskade
 er i offentlig høring frem til 15. maj 2019.

Alle høringssvar bedes udfyldes i  Høringstemplate og fremsendes til pup@cfkr.info.


 

28.03.2019

Nyhedsmail fra Center for Kliniske Retningslinjer
Farmakologiske interventioner til lindring af refraktær dyspnø hos voksne kræftpatienter i sen eller terminal palliativ fase.

 

Ny klinisk retningslinje udarbejdet af Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe inden for Palliation - du finder den ved at trykke på linket her