Om centret

Formål
Center for Kliniske Retningslinjer er etableret med følgende formål:

  • At kvalitetsvurdere kliniske retningslinjer fagligt og metodisk
  • At oprette og vedligeholde en base af godkendte kliniske retningslinjer
  • At indgå i et nationalt og internationalt samarbejde om udvikling af kliniske retningslinjer
  • At udpege områder for en fremtidig forskningsindsats
  • At iværksætte og indgå i forskningsaktiviteter på nationalt og internationalt niveau
  • At iværksætte og indgå i undervisningsaktiviteter med henblik på at styrke kvaliteten og udviklingen af kliniske retningslinjer
  • At formidle viden om eksisterende kliniske retningslinjer

Center for Kliniske Retningslinjer er med andre ord en institution, der samler, organiserer, filtrerer og vurderer viden og information, der er produceret af andre. Målet er at fastslå, hvad der kan regnes for sikker, kvalificeret viden til brug for politiske beslutningstagere, forskere, udviklere og praktikere.

Centret lægger sig ikke fast på en snæver opfattelse af, hvad der kvalificeres som evidens, men inddrager evidens udviklet ved hjælp af alle anerkendte forskningsmetoder.

Centrets kommissorium kan læses her.

Organisation
Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer er ansvarlig for den overordnede drift af centret. Endvidere er der nedsat et videnskabeligt råd, der rådgiver Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer i metodiske spørgsmål.

Den daglige drift varetages af et sekretariat, der er placeret ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Sekretariatet ledes af lektor, ph.d. Marianne W. Nørgaard.

Mål og strategi
Centrets mål og strategier kan læses her:

Se mål og strategi 2024-2025

Se mål og strategi 2019-2024
Se mål og strategi 2015-2018
Se mål og strategi 2012-2014

Baggrund
Center for Kliniske Retningslinjer blev etableret efter en konsensuskonference arrangeret af Det Nationale Dokumentationsråd nedsat af Dansk Sygepleje Selskab i 2008.

På konferencen stod det klart, at der savnedes national koordination, og at det var påkrævet at iværksætte initiativer, som kunne øge kvaliteten af de kliniske retningslinjer samt samle kræfterne for udvikling af retningslinjer, der følges op af national udbredelse.