Arrangementer

Kursusaktiviteter for 2021

Grundet de aktuelle omstændigheder vedr. COVID-19, vil undervisning finde sted online via Teams eller anden platform.

Mulighed for tilmelding vil ske løbende. Hold øje med siden for yderligere info. 

Kursus i udarbejdelse af en protokol til en metasyntese med meta-aggregering som tilgang

Kursusprogram findes her.    Sidste tilmeldingsdato 30.08.2021

Kursus i at udarbejde protokol til systematisk metasyntese review – som grundlag for at kunne udarbejde et systematisk metasyntese review 2021

Formål: At deltagerne får viden om og kan udarbejde en protokol til en metasyntese med meta-aggregering som tilgang som grundlag for en metasyntese.

En metasyntese med meta-aggregering som tilgang sammenfatter evidens fra kvalitative studier om en afgrænset klinisk problemstilling med det formål at styrke forståelsen af hvordan f.eks. patienter oplever at leve med en specifik sygdom, eller patienters præferencer ift. sundhedsydelser.

Arbejdsgang: Der udarbejdes en protokol til en metasyntese. Protokollen tager udgangspunkt i problemstillinger defineret af den enkelte kursist eller gruppe af kursister. Det forventes, at manuskripterne til protokollerne publiceres på engelsk i internationale tidsskrifter.

Deltagerforudsætninger: Kandidat- eller mastergrad, skal kunne skrive akademisk engelsk eller have mulighed for hjælp til dette samt hjælp til at få foretaget endelig korrekturlæsning på engelsk. Have adgang til forskningsbibliotekar, der kan assistere med at udarbejde den systematiske søgeprotokol og endelig litteratursøgning. Desuden skal deltagerne have mulighed for anden vejledning eller sparring, bl.a. med henblik på at udarbejde baggrundsafsnit, idet undervisning og vejledning på kurset primært er rettet mod metode.

Alle deltagere skal inden undervisningen have læst den anbefalede litteratur.

Alle deltagere forbereder et kort oplæg (5 min. varighed) på slides til 22-09-2021. Se i øvrigt program

  • Baggrund
  • Emne
  • Mulighed for vejledning i egen afdeling

Undervisningsform: Vekselvirkning mellem online workshops og face-to-face undervisning ved undervisere, fælles drøftelser, præsentationer fra deltagere, samt mulighed for på kursusdage at arbejde med egne manuskripter under vejledning af kursets undervisere. Deltagere skal forvente, at de skal arbejde med eget projekt mellem hver kursusdag.

Undervisere: Merete Bjerrum, Professor, PhD, Center for Kliniske Retningslinjer (CFKR) og Danish Centre for Systematic Review, JBI Centre of Excellence, Aalborg Universitet, Marianne Wetendorff Nørgaard, Adjunkt, PhD, Center for Kliniske Retningslinjer og Danish Centre for Systematic Review, JBI Centre of Excellence, Aalborg Universitet.

Referencer til tidligere udarbejdede protokoller kan findes på www.cfkr.dk/publikatioer/protokoller. På denne hjemmeside angives også, hvor protokoller kan downloades gratis.

ECTS: Ved deltagelse i kursus og accept af protokol i internationalt tidsskrift opnås 6 ECTS. Protokol for systematisk metasyntese review skal være indsendt senest inden udgangen af 2022.

Praktiske oplysninger

Sted: Undervisningen finder sted online via Teams eller anden on-line-platform, alle deltagere inviteres med link via mail og ved fremmøde enten i Aalborg eller København.

Der afholdes forud for kurset et kort introducerende møde via Teams den 15.9. 2021 kl. 11.00 – 12.00 med det formål at afprøve konceptet og introducere os for hinanden. Marianne Wetendorff Nørgaard indkalder til mødet via mail.

Alle deltagere skal have computer med mikrofon og kamera. Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at have mikrofon og kamera som ekstraudstyr, hvis man har stationær computer.

Pris: For ansatte på organisationer, der er medlemmer af CFKR udgør prisen 6.000,- DKK + 25% moms for øvrige 9.000 DKK + 25% moms. Udenlandske deltagere kan få dansk moms refunderet. (http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=122177)

Vel mødt

Merete Bjerrum og Marianne Wetendorff Nørgaard

Center for Kliniske Retningslinjer og Danish Centre for Systematic Reviews – a JBI Centre of Excellence

 

Vi har haft gode erfaringer med at afvikle kurser online og derfor afvikles dette kursus både som on-line og med fremmøde.

Kursusprogram findes her.

Tilmelding sker via mail: kurser@cfkr.info    Sidste tilmeldingsdato 30.08.2021

Spørgsmål kan ikke stilles via denne mailadresse, ved spørgsmål kontakt venligst:

Merete Bjerrum – Mail: mbbj@dcm.aau.dk

Marianne Wetendorff Nørgaard – Mail: mwn@cfkr.info

 

 

 

 

Skræddersyet kurser/workshops.

Center for Kliniske Retningslinjer afholder skræddersyet kurser/workshops for sundhedsprofessionelle, uddannelsesorganisationer, ledere, akademikere og studerende. Indholdet leveres i henhold til klientens specifikationer og vil typisk inkludere: udvikling af kliniske retningslinjer, kritisk vurdering af studier, systematiske reviews osv. Kontakt pup@cfkr.info for yderligere informationer samt priser.