Arrangementer

Kursusaktiviteter for 2021

Grundet de aktuelle omstændigheder vedr. COVID-19, vil undervisning finde sted online via Teams eller anden platform.

Mulighed for tilmelding vil ske løbende. Hold øje med siden for yderligere info. 

 

Kursus i udarbejdelse af Systematisk Scoping Review Protokol 2021.

Formål: At deltagerne får viden om og kan udarbejde en protokol til et scoping review.

Scoping reviews giver et overblik over den eksisterende litteratur inden for et defineret emneområde. Formålet er at få identificeret begreber, forskning og hovedtyper af tilgængelig evidens med henblik på kvalitetsudvikling eller igangsættelse af forskning.

Arbejdsgang: Der udarbejdes en protokol til et scoping review. Udarbejdelsen tager udgangspunkt i problemstillinger defineret af den enkelte deltager eller gruppe. Det forventes, at manuskripterne publiceres i internationale tidsskrifter på engelsk.

Deltagerforudsætninger: Kandidat eller mastergrad, skal kunne skrive akademisk engelsk eller have mulighed for hjælp til dette samt til at få foretaget endelig korrekturlæsning på engelsk. Have adgang til forskningsbibliotekar, der kan assistere med udarbejdelse af systematisk søgeprotokol og endelig søgning. Desuden skal deltagerne have mulighed for anden vejledning eller sparring, bl.a. med henblik på udarbejdelse af baggrundsafsnit, idet undervisning og vejledning på kurset primært er rettet mod metode.

Alle deltagere skal inden undervisningen have læst anbefalet, obligatorisk litteratur.

Alle deltagere forbereder et kort oplæg (5 min. varighed) på slides, til 10-05-2021. Se i øvrigt program

  • Baggrund
  • Emne
  • Mulighed for vejledning i egen afdeling

Undervisningsform: Online workshop med oplæg fra undervisere, fælles drøftelser, præsentationer fra deltagere, speaket PowerPoint præsentationer samt mulighed for på kursusdage at arbejde med egne manuskripter under vejledning af undervisere. Deltagere skal forvente, at der skal arbejdes med eget projekt mellem hver kursusdag.

Undervisere: Britt Laugesen, Postdoc, adjunkt, PhD, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital, Center for Kliniske Retningslinjer (CFKR) og Danish Centre for Systematic Review, JBI Centre of Excellence, Aalborg universitet, Marianne Wetendorff Nørgaard, Adjunkt, PhD, Center for Kliniske Retningslinjer og Danish Centre for Systematic Review, JBI Centre of Excellence, Aalborg universitet  og Preben Ulrich Pedersen, professor, Center for Kliniske Retningslinjer og Danish Centre for Systematic Review, JBI Centre of Excellence, Aalborg universitet

Referencer til tidligere udarbejdede protokoller kan findes på www.cfkr.dk/publikatioer/protokoller. På denne hjemmeside angives også, hvor protokoller kan downloades gratis.

ECTS: Ved deltagelse i kursus og accept af protokol i internationalt tidsskrift opnås 6 ECTS. Protokol for scoping review skal være indsendt senest inden udgangen af 2021.

Praktiske oplysninger

Sted: Undervisningen finder sted Online via Teams eller anden platform, alle deltagere inviteres med link via mail.

Der afholdes et kort Teams møde forud for kurset den 4. maj kl. 11.00 – 12.00 for at afprøve konceptet og hvor vi lige introducerer os for hinanden. Britt Laugesen indkalder til mødet via mail.

Alle deltagere skal have computer med mikrofon og kamera. Vær opmærksom på at det kan være nødvendigt at have mikrofon og kamera som ekstraudstyr, hvis man har stationær computer.

Pris: For ansatte på organisationer, der er medlemmer af CFKR udgør prisen 4.995,- DKK + 25% moms (6.250 DKK) for øvrige 7.500 DKK + 25% moms. Udenlandske deltagere kan få dansk moms refunderet. (http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=122177)

Vel mødt

Britt Laugesen, Marianne Wetendorff Nørgaard og Preben Ulrich Pedersen

Center for Kliniske Retningslinjer og Danish Centre for Systematic Reviews – a JBI Centre of Excellence

Yderligere oplysninger:

Britt Laugesen

Mail: britt.laugesen@rn.dk

Marianne Wetendorff Nørgaard

Mail: mwn@cfkr.info

Tilmelding:

På følgende mail med information om, navn, ansættelse og betalingsoplysninger, samt om navn må fremgå af deltager liste, der sendes til deltagere inden kurset.

E-mail: kurser@cfkr.info

E-mailadressen kan kun benyttes til tilmelding, ved spørgsmål kan Britt Laugesen eller Marianne Wetendorff Nørgaard kontaktes, se yderligere oplysninger ovenfor.

Efter 30. april 2021 er tilmelding bindende

Program for kursus om udarbejdelse af Systematisk Scoping Review maj 2021

Se programmet her.

 

Skræddersyet kurser/workshops. Center for Kliniske Retningslinjer afholder skræddersyet kurser/workshops for sundhedsprofessionelle, uddannelsesorganisationer, ledere, akademikere og studerende. Indholdet leveres i henhold til klientens specifikationer og vil typisk inkludere: udvikling af kliniske retningslinjer, kritisk vurdering af studier, systematiske reviews osv. Kontakt pup@cfkr.info for yderligere informationer samt priser.