Organisation

Sekretariat
Den daglige drift af Center for Kliniske Retningslinjer varetages af et sekretariat, der er placeret ved Klinisk Institut på Aalborg Universitet.

Sekretariatet ledes af ph.d., professor Preben U. Pedersen.

Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer
Rådet for Centret for Kliniske Retningslinjer har det overordnede ansvar for:

  • at indgå aftaler med Aarhus Universitet
  • at sikre at den nødvendige økonomi er til stede
  • at nedsætte det videnskabelige råd

Når og hvis der fremover etableres et samarbejde med andre professioner, skal sammensætning af Rådet naturligvis tages op til overvejelse. Rådets ansvarsområder kan ses i CFKR’s kommissorium her.

Rådets medlemmer er som følger:

Formand
Helen Bernt Andersen, direktionskonsulent
E-mail: Helen.Bernt.Andersen@rh.regionh.dk

Næstformand
Pia Dreyer, formand for DASYS
E-mail: piadreye@rm.dk

Udpeget blandt chefsygeplejersker
Susanne Lønborg Friis, vicedirektør
E-mail: slf@regionsjaelland.dk

Lisbeth Lagoni, sygeplejefaglig direktør
E-mail: l.lagoni@rn.dk

Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør
E-mail: inge.pia.christensen@rm.dk

Udpeget fra undervisningsinstitutioner
Randi Brinckmann Wiencke, dekan, Metropol
E-mail: rawi@phmetropol.dk

Iben Bøgh Bahnsen, uddannelsesleder, UCN
E-mail: ibb@ucn.dk

Formand for Videnskabeligt Råd
Preben Ulrich Pedersen, professor
E-mail: pup@cfkr.info

Repræsentant for Kommunernes Landsforening
Lene Dørfler, Center for Forebyggelse i Praksis
E-mail: ldf@kl.dk

Videnskabeligt Råd
Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer har nedsat Det Videnskabelige Råd. Rådet rådgiver både Rådet og sekretariatet i forhold til metodiske, forskningsbaserede problemstillinger. Det er en rådgivning baseret på bred forskningsmæssig ekspertise og er uvildig i forhold til organisationer og interesser.

Rådets ansvarsområder kan ses i CFKR’s kommissorium her. Det Videnskabelige Råd består af følgende medlemmer:

Formand
Preben Ulrich Pedersen, professor, ph.d., Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Medlemmer
Linda Schumann Scheel, sygeplejerske, cand. pæd, ph.d.

Ellen Aagaard Nøhr, Jordemoder, can.scient.san., Ph.d. Professor i Jordemodervidenskab og Reproduktiv Epidemiologi ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshopsital

Merete Bjerrum, lektor, Ph.d, Institut for Folkesundhed, Sygeplejevidenskab – Aarhus Universitet

Søren Thorgaard Skou, fysioterapeut, Ph.d. Adjunkt ved Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik samt forskningsansvarlig terapeut ved Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi ved Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus